Privacy Policy

This privacy policy of Goship governs what we can and cannot do with the information that you provide us.

image

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท โกชิปป์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการดูแลจัดการของเรา เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีความมุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของเราทราบถึงวิธีการที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาและสร้างความมั่นใจแก่ท่านก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลเฉพาะสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทเท่านั้น และจะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือดำเนินการให้บริการที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่อาจเชื่อมต่อหรือดูแลจัดการโดยบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทหรือที่บริษัทไม่สามารถควบคุมดูแลได้ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบและพิจารณาประกาศและหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยบุคคลภายนอกนั้นได้โดยตรง

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของเราซึ่งได้แก่บุคคลที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราหรือจากเรา ผู้แสดงความสนใจในบริการหรือสินค้าของเรา ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยเรา บุคคลที่เข้าชม ติดต่อ หรือใช้งานช่องทางต่างๆของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้บริการของเราผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • กรรมการ พนักงาน บุคคลติดต่อ ผู้รับมอบอำนาจหรือมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าเป็นนิติบุคคล และให้รวมถึงบุคคลใดๆซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเราขอถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มา ดำเนินการ และเปิดเผยแก่เราโดยชอบตามกฎหมายแล้ว
 • บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของเราโดยตรง แต่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา เช่น ผู้รับพัสดุ ผู้นำส่งพัสดุ เป็นต้น

ช่องทางแหล่งที่มา และ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยวิธีการกรอก เขียน ให้ เปิดเผย ส่งเอกสาร การใช้งานที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ทั้งในและต่างประเทศก็ตาม คือ

 • เมื่อท่านร่วมงาน ติดต่อสอบถาม สร้าง สมัคร ลงทะเบียนบัญชี รวมถึงการซื้อหรือใช้สินค้าและหรือบริการกับเรา
 • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม ผ่านหรือเข้าสู่ระบบ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงการใช้คุกกี้หรือโปรแกรม Tracking อื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อท่านทำการสมัครทำประกันพัสดุ หรือติดต่อเพื่อขอเคลมประกันที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
 • เมื่อท่านแสดงความคิดเห็น ติชม ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบริษัท
 • เมื่อท่านให้ความยินยอมอนุญาตแก่บุคคลภายนอก หรือมีอำนาจตามกฎหมายที่สามารถโอน ส่งมอบ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราได้ เช่น พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการต่างๆ หน่วยงานราชการ ตลอดจนแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีข้อมูลของท่าน เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งที่มาต่างๆ คือ

 • รายละเอียดส่วนบุคคล: เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ที่อยู่ ที่อยู่จัดส่ง ชื่อบริษัท ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
 • ข้อมูลบัญชี: เช่น ประวัติการสั่งซื้อของท่าน สิ่งที่ท่านสนใจ วันเกิด ความชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนนอกเหนือจากรายละเอียดส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการชำระเงิน: ข้อมูลบัญชีธนาคาร หน้าบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ยอดเก็บเงินปลายทาง ใบเสร็จรับเงิน
 • ข้อมูลการจัดส่งสินค้า: ข้อมูลการสร้างรายการขนส่ง ผู้ขนส่ง หมายเลขพัสดุ ใบปะหน้าพัสดุ ใบจัดส่งสินค้า/พัสดุ ยอดพัสดุ
 • ข้อมูลที่ถูกบันทึก: เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน การเก็บข้อมูลการใช้งานผ่าน Devices อื่นๆ เช่น มือถือ หรือ Tablet ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าถึง ข้อมูลที่ต้องกรอกพร้อมกับวันที่และเวลา แหล่งที่มาของการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (เช่น เว็บไซต์หรือ URL (ลิงค์) ที่แนะนำท่านไปยังเว็บไซต์ของเรา) รูปแบบเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการตลาด: เช่น ความชอบทางการตลาดของท่าน ระดับการเข้าถึงอีเมลของเราที่ท่านได้รับเช่น อัตราการส่ง อัตราการเปิด และอัตราการคลิกผ่านที่อีเมลของเรา
 • ข้อมูลการสื่อสารที่ท่านส่งถึงเรา: เช่น การตอบแบบสำรวจ การเข้าร่วมกิจกรรม การติดต่อผ่านการโต้ตอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับเรา
 • ข้อมูลที่เป็นภาพ เสียง สิ่งบันทึก: เช่น ภาพถ่าย และวิดีโอจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ท่านได้ส่งโดยตรง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์หรือไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเภทแก่เรา เราอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่มีต่อท่านได้ หรือท่านอาจไม่สามารถใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี หรือท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากเราได้อย่างเต็มที่

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเราเห็นสมควรที่จะกระทำการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการติดต่อ สมัคร ลงทะเบียน ซื้อสินค้าหรือบริการของเรา รวมถึงใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
 • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือเพื่อการให้บริการตามข้อตกลง/สัญญาที่มีต่อท่านหรือการให้บริการของเรา โดยรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขนส่งและจัดส่งพัสดุ โดยผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ คู่ค้าธุรกิจ หรือพันธมิตรของเรา การชำระเงินค่าบริการ การให้บริการประกันพัสดุและการเคลมพัสดุ การเช็คสถานะพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา
 • เพื่อจัดการบัญชีของท่านและอำนวยความสะดวกในการจัดการและการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของเรา
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเราหรือปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา รวมถึงปฏิบัติตามสัญญา ข้อผูกพันทางกฎหมาย และข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย
 • เพื่อการติดต่อ การสอบถามข้อมูล การดูแลลูกค้า หรือการช่วยเหลือด้านการใช้งานหรือบริหาร
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา รวมทั้งการวิจัย การวิเคราะห์ การสํารวจ การแยกแยะและคาดการณ์ข้อมูลทั้งในเชิงสถิติ การตลาด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในกิจการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Marketing and Data Analysis) ซึ่งทำให้เรารู้จักท่านมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ควบคุมคุณภาพและพัฒนาธุรกิจ สินค้า บริการ และระบบของเราและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวม การขายกิจการ การถ่ายโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์อื่น ๆ การลงทุนในธุรกิจของเรา และการกระทำอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น

ในบางกรณีซึ่งอาจทำให้เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เช่น ข้อมูลศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ ความคิดเห็น เป็นต้น โดยเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอเพื่อจำกัดการใช้ก่อนการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ ก่อนเปิดเผยข้อมูล และเราไม่มีเจตนาเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นแต่อย่างใด

กรณีที่หากเราจะรวบรวม เก็บรักษา อัพเดท แบ่งปัน ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ยินยอมในการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์นั้น และเราจะดำเนินการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และในกรณีที่จำเป็นเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม

* ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นบุคคลไม่มีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรมกับเรา ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง/ผู้พิทักษ์/ผู้อนุบาล หรือผู้แทนโดยชอบตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น *

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

 • แก่ผู้ดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นแก่บุคคลภายในบริษัทซึ่งรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากร
 • แก่ผู้ให้บริการ เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในธุรกิจของเรา เช่น การโทรคมนาคม การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการด้านเทคโนโลยี การชำระเงินและระบบการชำระเงิน โลจิสติกส์ การขนส่งพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทนายความ การเงินและการบัญชี การตลาด ประกันภัย การพัฒนาสินค้าหรือบริการ ผู้สอบบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น
 • แก่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์หรือด้านประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับเราเพื่อการติดต่อประสานงาน การให้บริการต่าง ๆ และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน โดยเราจะเปิดเผยขอมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานเรื่องที่ต้องรู้
 • แก่บุคคลภายนอกที่ตามคำร้องขอของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือตามที่กฎหมายอนุญาต หรือบุคคลภายนอกหากเราจำเป็นเพื่อการถ่ายโอนธุรกิจ สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
 • องค์กรหรือหน่วยงานราชการ ซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการดำเนินคดี การปฏิบัติตามคำสั่งศาล หมายเรียก คำสั่งหน่วยงานรัฐ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ

ในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เราจะกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยด้วย

4.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศหรือข้ามพรมแดน

เนื่องจากกิจการของเราในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก ในบางครั้งเราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น การส่งข้อมูลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ หรือระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud) หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ในต่างประเทศ และในบางประเทศอาจมีกฎหมายที่บังคับให้บริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น กรณีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านภาษี ทั้งนี้เราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทางดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมหรือการถ่ายโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย

5.วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะบริหารการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบความปลอดภัย และ/หรือ จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารในตู้เก็บเอกสารที่ปิดมิดชิด และมีการจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

6.ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราและเป็นระยะเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านไม่ได้ใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์กับเรา หรือบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จําเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แก้ไขเหตุผลทางกฎหมายที่มีข้อพิพาท หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกรวบรวมและประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกลบหรือบันทึกในรูปแบบที่ไม่สามารถติดตามได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์สุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือทางเทคนิค บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินความจําเป็นตามกฎหมาย

7. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทหรือให้ไว้ในนามของท่าน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุดหากมีการปรับปรุงใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้สามารถเข้ารับบริการจากเราได้เต็มประสิทธิภาพที่เรามี

8. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้อง สิทธิในการลบหรือระงับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียน ท่านสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้โดยยื่นคำร้องหรือติดต่อบริษัทตามช่องทางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและไม่ดำเนินการตามคำร้องหรือความประสงค์ข้างต้นของท่านในบางกรณี หากเป็นกรณีที่มีกฎหมายให้บริษัทมีอำนาจกระทำการดังกล่าวนั้นได้โดยชอบ

เราอาจจําเป็นต้องขอข้อมูลจากท่านเพื่อช่วยให้บริษัทยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) นี่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ เราอาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําขอของท่านเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองของบริษัท

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หน้าบัญชีธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้เราจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการที่ไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด

10. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์และคุณสมบัติของเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการเข้าชม ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ และทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นและ/หรือเหมาะกับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้ทั้งแบบ Session Cookie หรือคุกกี้แบบชั่วคราวที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนท่านออกจากเว็บไซด์เราไปแล้ว และแบบ Persistent Cookie ที่จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานจนกว่าท่านจะลบทิ้งด้วยตัวท่านเอง (ระยะเวลาหรืออายุของคุกกี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบราวเซอร์) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลต่างๆของเรา บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุชี้ตัวบุคคลได้ว่ามาจากใคร แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านควรต้องศึกษาประกาศคุกกี้และประกาศความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ โดยที่ประเภทคุกกี้ที่ถูกใช้ ดังนี้

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytical/Performance cookies)

เราใช้คุกกี้นี้เพื่อช่วยในการประมวลผลการเข้าใช้งานเว็บไซด์ จำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

การจัดการและการตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราวเซอร์ส่วนมากยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่หากท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยบล็อกการทำงานของคุกกี้ด้วยการกำหนดค่าใน เบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้การไม่ยอมรับคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และวิธีปิดใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่หัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน

11. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่พบการละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ รวมถึงจะแจ้งการละเมิดนั้นให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยเร็ว

12. ช่องทางการติดต่อ

เราขอขอบคุณที่คุณเข้าชมนโนบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยที่เราจะปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการปฏิบัติต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลหรือช่องทางสื่อสารอื่นของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทันกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีคำถามใด ๆหรือต้องการติดต่อเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ต่อไปนี้

ชื่อติดต่อ:
บริษัท โกชิปป์ จำกัด
ที่อยู่:
9/23 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230, ประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์: